Xtiidxa' guugu - 'Historia' de las palomas

Grabado de Francisco Regalado, Puga
Macario Matus

Biree chupa binniyoo zeca’ guuze’. Guyeca’ neza terruná matarra ca la? Ne gasti’ ninaazeca’. Na tobi que, cherí’ la? gasti’, yanna la? chuunu neza xquidxi ca San Bla. Ne huandí’, yendácabe neza que la? cadi xa nou’ rí’ guugu usu’ ―nabe. Ra ma’ yaca guidxiñacabe guirá’ xixe’ca’ riasaca’, nagueendaca’ xa. Na tobi que: ―Gasti’ zanda gúninu, escopeta nenu. Pa gunda’nu tobi la?, tóbisi nga gati’ ―na. Yanna la? chiyúbinu xi modo guigáacame. Bisiguenda stobi que. ―Ma’ nannanu paraa nuucame.